Rabu, 18 Februari 2009

KITAB MASALAH LIMA

KITAB MASALAH LIMA

AGAMA

1. Agama ialah agama Islam Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akherat.

2. Agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara Nabi-Nabi-Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjukpetunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akherat.

DUNIA

Yang dimaksud "urusan dunia" dalam sabda Rasulullah SAW.: "Kamu lebih mengerti urusan duniamu" ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara/pekerjaanpekerjaan/urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia).

'IBADAH

'Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, dengan jalan menta'ati segala perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya dan meng'amalkan segala yang diidzinkanAllah.

'Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus:

a. Yang umum ialah segala 'amalan yang diidzinkan Allah.

b. Yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincianperinciannya, tingkah dan caracaranya yang tertentu.

SABILILLAH

Sabilillah ialah jalan yang menyampaikan kepada keridlaan Allah, berupa segala 'amalanyang didzinkan Allah untuk memuliakan kalimat (agama)-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya QIYAS

1. Setelah persoalan qiyas dibicarakan dalam waktu tiga kali sidang, dengan mengadakan tiga kali pemandangan umum dan satu kali tanya-jawab antara kedua belah pihak;

2. Setelah mengikuti dengan teliti akan jalannya pembicaraan dan alasanalasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, dan dengan MENGINSYAFI bahwa tiap-tiap keputusan yang diambil olehnya itu hanya sekedar mentarjihkan diantara pendapat-pendapat yang ada, tidak berarti menyalahkan pendapat yang lain.

-Memutuskan:

a. Bahwa DASAR muthlaq untuk berhukum dalam agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits.

b. Bahwa di mana perlu dalammenghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya, mengnai hal-hal yang tak bersangkutan dengan 'ibadah mahdlah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam Al-Quran atau Sunnah Shahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan Ijtihad dan Istinbath daripada Nash-nash yang ada, melalui persamaan 'illat; sebagaimana telah dilakukan oleh 'ulama-'ulama Salaf dan Khalaf.

By Republika Newsroom
Rabu, 28 Januari 2009 pukul 18:09:00
http://www.republika.co.id/berita/28607/KITAB_MASALAH_LIMA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar